Privacy verklaring IJstheater B.V.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens van gebruikers van de website Winterclub van IJstheater B.V.

IJstheater B.V. verwerkt uw persoonsgegevens slechts voor zover noodzakelijk en ten allen tijde conform de daarvoor geldende privacywetgeving.

Doel verwerking persoonsgegevens

IJstheater B.V. verwerkt voor een goede uitvoering van haar dienstverlening aan u de daarvoor benodigde, relevante, (persoons)gegevens. Zij zal deze persoonsgegevens niet anders of voor meerdere doelen verwerken dan waarvoor de persoonsgegevens aan haar zijn toevertrouwd.

Doelen persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door IJstheater B.V. verwerkt om:

 • offertes naar gebruikers van de website Winterclub.nl te versturen;
 • administratie van afgenomen diensten door gebruikers van de website Winterclub.nl te kunnen voeren;

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij u daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft verleend.

Bovendien slaat IJstheater B.V. uw persoonsgegevens alleen op in de Europese Economische Ruimte (EER).

Bescherming persoonsgegevens

Alle door u verstrekte persoonsgegevens of zaken welke van belang zijn voor de dienstverlening aan u worden volstrekt vertrouwelijk behandeld.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden bovendien slechts gebruikt voor de hiervoor genoemde doelen en gedeeld met de personen binnen onze organisatie, welke noodzakelijk kennis dienen te nemen van uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn.

Daarnaast neemt IJstheater B.V. de volgende maatregelen om het risico op verlies van persoonsgegevens tot een minimum te beperken:

 • zij zorgen voor een goede, organisatorische en technische, beveiliging van de (klant)systemen;
 • (persoons)gegevens worden door IJstheater B.V. niet langer bewaard dan strikt noodzakelijks, doch minimaal gedurende de voor IJstheater B.V. geldende wettelijke bewaartermijn;
 • slechts indien u aan IJstheater B.V. uitdrukkelijke toestemming verleent om uw persoonsgegevens voor u langer te bewaren worden uw persoonsgegevens ook langer bewaard;
 • IJstheater B.V. zorgt voor een correcte afhandeling van verzoeken in het kader van de rechten van u als betrokkene.

Bewaartermijnen

Bij IJstheater B.V. worden persoonsgegevens bewaard conform de wettelijke bewaartermijn.

De bewaartermijn voor de persoonsgegevens is verschillend per onderdeel. U kunt over specifieke onderdelen informatie inwinnen bij IJstheater B.V..

De persoonsgegevens van klanten die een offerte aanvragen worden gedurende 8 weken na einde van het evenement Winterclub bewaard, tenzij u IJstheater B.V. expliciete toestemming heeft om uw persoonsgegevens langer te bewaren. In het laatste geval kan de toestemming om uw persoonsgegevens in portefeuille te houden steeds met een jaar worden verlengd.

Uw rechten als betrokkene

IJstheater B.V. zorgt ook voor een goede afwikkeling van verzoeken omtrent uw persoonsgegevens. Op grond van privacywetgeving kunt u de volgende verzoeken indienen:

 • op inzage van uw persoonsgegevens;
 • op correctie van uw persoonsgegevens;
 • op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • om bezwaar te maken (zich te verzetten) tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw persoonsgegevens;
 • op dataportabiliteit van de door u verstrekte persoonsgegevens.

Binnen 4 weken nadat u een verzoek tot een van de hiervoor genoemde rechten van betrokkenen heeft ingediend bij IJstheater B.V. zal IJstheater B.V. reageren op uw verzoek. Verzoeken kunnen worden gezonden aan privacy@winterclub.nl

Bezoek aan onze website

Wanneer deze webpagina’s worden bezocht, worden ten behoeve van de dienstverlening de volgende gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt: datum en tijdstip van de paginaoproep, URL van de oproep, gebruikte browser (useragent), slagen of mislukken van de oproep (status van de oproep), grootte van de ontvangen en verzonden gegevens, runtime.

De verwerking van deze gegevens is om technische redenen nodig om de dienst beschikbaar te kunnen stellen; de gegevens kunnen ook worden gebruikt om interne systeem- en gebruiksstatistieken samen te stellen. Hierbij gaat het echter niet om gegevens die herleidbaar zijn tot bepaalde personen. Voor zover statistieken worden samengesteld om de webpagina volgens de wensen van gebruikers vorm te geven, worden hiervoor pseudoniemen gebruikt.

Bij bezoeken aan deze webpagina’s worden cookies gebruikt. Cookies worden in uw browser opgeslagen om de kwaliteit van de service te verhogen. Bij de gebruikte cookies gaat het om zogenaamde “session cookies”, die na afsluiting van uw browser automatisch hun geldigheid verliezen en afhankelijk van de in uw browser ingestelde methode verwijderd worden. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen verhinderen door dit in uw browser in te stellen. Dit kan er echter toe leiden dat de functionaliteit van de webpagina’s wordt beperkt.

Tot slot, wordt via de website van IJstheater B.V. een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. IJstheater B.V. gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over de wijze waarop bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. IJstheater B.V. heeft hier geen invloed op.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens dat gelijkwaardig is aan de bescherming van persoonsgegevens in de EER.

Klachtenregeling

Alhoewel IJstheater B.V. uiterst zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, kunnen er onduidelijkheden zijn of kunt u ontevreden zijn over onze handelswijze. Voor informatie of bij klachten kunt u via de volgende mogelijkheden contact met ons opnemen:

Mail : privacy@winterclub.nl

Mocht u na overleg of afhandeling van uw klacht door ons niet tevreden zijn over de afhandeling, dan kunt u zich wenden tot:

De Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Wijziging privacyverklaring

IJstheater B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Leidend zal in dat geval zijn de op dat moment op onze website geplaatste privacyverklaring.

IJstheater B.V.
KVK 32119841
Vestigingsnr. 000020533012
Oud-Loosdrechtsedijk 40
1231NB
Loosdrecht
Nederland
01.11.2018